Giai đoạn Pre-starter cho học viên 4 – 10 tuổi

TỔNG QUAN TRÌNH ĐỘ PRE-STARTER TẠI LSEA Trình độ Pre-starter là hệ thống bài học gồm 4 giai đoạn với cấp độ khó dần được xây dựng với mục đích đặt nền móng cho việc tiếp cận với ngôn ngữ mới dành cho trẻ em độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi. Chương trình được